avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

GFD

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 -0.42